Disclaimer

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor zakelijke klanten.

Deze algemene voorwaarden gelden voor zakelijke klanten.
1. Contactkaart: een handelsnaam van de besloten vennootschap Chekd B.V.
2. Sollicitatie Contactkaart: een prepaidkaart met daarop een tegoed van € 50. Met dit tegoed heeft de Ontvanger recht op 60 contactminuten overeenkomstig de Gebruikersvoorwaarden Sollicitatie Contactkaart. Contactkaart zet deze contactminuten in om de door de Ontvanger opgegeven bedrijven te benaderen voor sollicitatiedoeleinden.
3. Gever: de (rechts)persoon die de Sollicitatie Contactkaart bij Contactkaart heeft afgenomen ten behoeve van de Ontvanger.
4. Ontvanger: de (rechts)perso(o)n(en) die de Sollicitatie Contactkaart heeft/hebben ontvangen van Gever en de Sollicitatie Contactkaart bij Contactkaart activeert.
5. Sollicitatie Contactkaart Concept: het Concept bedacht door Contactkaart waarbij de Ontvanger het recht heeft om de Sollicitatie Contactkaart te gebruiken.
6. Gebruikersvoorwaarden Sollicitatie Contactkaart: de Ontvanger dient hiermee akkoord te gaan bij het activeren van de Sollicitatie Contactkaart.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Contactkaart en Gever, en Contactkaart en Ontvanger.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Derden
Contactkaart is bevoegd om derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Gever en Ontvanger te aanvaarden.

Artikel 4 - Besteding Sollicitatie Contactkaart
1. Voor het besteden van de Sollicitatie Contactkaart geldt het volgende:
a) De Ontvanger kan het tegoed van de Sollicitatie Contactkaart besteden, nadat de Gever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
b) De Ontvanger kiest welke bedrijven Contactkaart gaat benaderen.
c) Indien de Ontvanger de Sollicitatie Contactkaart activeert, geldt dat er een overeenkomst tussen Contactkaart en de Ontvanger tot stand komt onder de tussen hen overeengekomen voorwaarden. De Gever is geen partij bij deze overeenkomst.
2. Iedere Sollicitatie Contactkaart is voorzien van een unieke code. Iedere Sollicitatie Contactkaart wordt slechts eenmaal verstrekt.

Artikel 5 - Betaling en prijs
1. Contactkaart heeft het recht haar tarieven aan te passen.
2. Een Sollicitatie Contactkaart wordt slechts geactiveerd na betaling.
3. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Gever kan zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Gever van rechtswege in verzuim en is dan over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.
5. Alle kosten die door Contactkaart moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Gever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het krachtens de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 150,-.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Contactkaart ten opzichte van de Gever en de Ontvanger is beperkt tot een bedrag van tweemaal het tegoed van de Sollicitatie Contactkaart, met een maximum van € 1.000.
2. Contactkaart is niet aansprakelijk jegens Gever of Ontvanger voor enige bijzondere, indirect bijkomende of indirect voortvloeiende schade die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de Sollicitatie Contactkaart.
3. Contactkaart is niet aansprakelijk voor handelingen en/of gedragingen van door haar ingeschakelde derden, noch aansprakelijk voor handelingen en/of gedragingen van de Ontvanger.
4. Eventuele fouten op de website van Contactkaart kunnen niet aan Contactkaart worden toegerekend.
5. Contactkaart is niet aansprakelijk indien zij door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is of geweest om haar verplichtingen na te komen.
6. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Contactkaart onafhankelijke omstandigheid, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, de gevolgen van natuurgeweld, werkstaking etc. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Contactkaart bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

Artikel 7 - Persoonsgegevens en geheimhouding
1. Indien de Ontvanger zijn/haar persoonlijke gegevens aan Contactkaart vrij geeft, zal Contactkaart deze gegevens bewaren overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. In geen geval worden de gegevens van Ontvanger gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij voor hem/haar zelf, hetzij voor een derde.
3. Contactkaart verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie van de ander waarover zij in het kader van de overeenkomst de beschikking heeft gekregen.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Sollicitatie Contactkaart Concept, waaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen de naam, de kleurstellingen, de tekstopmaak, zijn volledig eigendom van Contactkaart
2. De Gever zal geen illustraties, foto’s, logo’s en dergelijke noch de naam van Contactkaart of de naam ‘Sollicitatie Contactkaart’ gebruiken zonder schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Contactkaart

Artikel 9 - Ontbinding van de overeenkomst
1. Contactkaart is bevoegd om de overeenkomst met de Gever te ontbinden, indien:
a) de Gever in staat van faillissement is geraakt of aan haar surseance van betaling is verleend;
b) zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van Contactkaart kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Contactkaart op de Gever direct opeisbaar.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen Contactkaart en de Gever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam; niettemin heeft Contactkaart het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Gever.

Artikel 11 - Slotbepalingen
1. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkocht van toepassing.
2. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website van Contactkaart, zal gelden.